Việt Nam bắt đầu bước vào thời kỳ dân số già từ năm 2026, với số người trên 65 tuổi chiếm hơn 10%, theo Tổng cục Thống kê. – Nguồn VN Express.

Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top

THÔNG BÁO